Tvorba tématických map

Zadání 1. cvičení - Mentální tematická mapa

Zpracovat tematickou mapu na dodaný podklad formátu A4 (nepřehýbat)
Hotové cvičení odevzdat do 27.9.2007
na cvičení vpravo dole uvést: Jméno, PŘÍJMENÍ, ročník, specializace, Brno 2007

Zadání geografických jevů

 • nezaměstnanost obyvatelstva (v procentech)
 • religiozita obyvatelstva (v procentech)
 • absolutní počet romského obyvatelstva (0 až 2000 obyvatel)
 • relativní zaměstnanost obyvatelstva v zemědělství (v procentech)
 • stupeň urbanizace
 • kvalita životního prostředí (v pěti intervalech velikostní stupnice)
 • podmínky pro rekreaci (ve třech stupníc - špatné, vyhovující, velmi dobré)
 • podmínky pro kulturní vyžití (podobně)
 • podmínky pro podnikání
 • preference pro budoucí život (malé, střední, velké)

zadání zpracovat vždy v 10 charakteristikách pro 5 sousedních okresech

Tematická mapa

 • znázornění tématických jevů a jejich souvislostí

třídění dle hledisek:

 • podle účelu (pro koho je mapa určena):
  • pro integrovaný záchraný systém
  • školy, výchovu a vzdělávání
 • podle obsahu:
  • geografické
   • topografické (obsažena topografická situace - sídla půdorysem)
   • obecně geografická (obsahuje klasifikaci sídel), jiné rozmezí nadmořské výšky terénu
  • tematické (je používána legenda - pomocí prvek)
   • fyzickogeografické
   • socioekonomické
   • technické
   • krajiny a životního prostředí (jak fyzickogeografické, tak socioekonomické prvky)
 • podle koncepce:
  • analytická (roční úhrny srážek v roce 1907, druhová skladba lesa)
  • syntetické (vytvoření souhrnné mapy z více charakteristik)
  • komplexní

Grafické marginálie na mapě - grafy, řezy, apod.
Mapy hlavní, vedlejší (zobrazují doplňkové informace v menším měřítku)

 • podle časového aspektu:
  • statické (zachycení k určitému okamžiku)
  • dynamické (změna stavu určitého jevu v průběhu času)
  • genetické (vznik a vývoj určitého jevu v prostoru a čase)
  • prognostické (co se stane, kyž bude trend pokračovat)
 • podle původnosti
  • původní (na základě vlastní práce v terénu (mapování, letecké snímkování)
  • odvozené
 • podle typu média:
  • analogové
  • digitální (zaznamenaná v podobě nul a jedniček)

Staré mapy vs. historické (zachycují dnes již neexistující jev)

Účel mapy a jeho konkretizace

 • cíl, ke kterému má mapa sloužit
 • okruh uživatelů (věková struktura, vzdělání, zkušenost v práci s mapou
 • způsob práce a využití map ( konstrukce jako mono (jedno téma bez návaznosti na předchozí), nebo mapu v souboru (musím dbát na společnou úpravu s ostatními mapami, použití zavedených symbolů, barev, apod.)

2.přednáška

Základní mapové kompoziční prvky

 • mapový rám (ve formě sekčních čár, nakreslenéo rámu, nebo ostrovní mapy)
 • název
 • legenda
  • max. 30 cca. znaků
  • použít skupiny (vyjadřovat hierarchii, důelžité znaky zobrazit výše)
  • filtrování
   • cenzální přístup (výběr v hierarchii znaků)
   • jednoduchý zákon odmocniny (počet prvků na mapš odvozené se rovná počet znaků na mapě původní odmocnina měřítkového čísla mapy odvozené
   • konstanta velikosti
   • konstanta významu
 • měřítko
 • mapové marginálie

Skupiny znaků

 • charakteristiky o obyvatelstvu
  • stupeň urbanizace
  • zaměstnanost v zemědělství
  • nezaměstnanost
  • religiozita
  • Romové
   • tyto charakteristiky lze znázornit sloupcovým grafem (nevím, mně přijde lepší graf koláčový)
 • podmínky po aktivity
  • podmínky pro podníkání
  • pro kulturu a sport
  • pro rekreaci
 • podmínky pro život
  • kvlita ŽP
  • preference pro život

Třídění měřítek

 • hlavní (týká se mapového pole)
 • vedlejší (týká se grafických marginálií)

Kartografický znak

 • většinou nemá žádný protějšek v reálném světě
 • má formu, obsah a polohu
 • nese informaci popisnou a polohovou

Jazyk mapy

vymezený znakový systém, jímž vyjadřujeme jevy v jejich dynamice.

Kartografické znaky

Kvalitativní znaky

 • vlastnosti statistických jednotek, které vyjadřujeme slovně (např. národnost, druhy a typy půdy)
  • extenzivní - absolutní velikost
  • intenzivní - vztažena k extenzivnímu znaku
 • znak může mít tvar, velikost, orientaci, barvu, vnitřní strukturu, intenzitu, polohu
  • pro kvalitativní znaky se využívá
   • tvar
   • vnitřní struktura
   • barva
   • orientace
 • nominální znaky
 • metoda figurálních znaků
  • vyjádření bodového znaku
  • vyjádření plošného jevu, jehož skutečnou rozlohu nelze v měřítku mapy vyjádřit (např. šířka cesty)
 • lokalizace diagramového znaku
  • umísťuje se pomocí definičního (referenčního, vztažného) bodu
 • znaky
  • geometrické, symbolické… (přečíst Kaňoka)
 • metoda liniových znaků
  • identifikační (silnice, řeka…)
  • hraniční (ohraničují areály o stejné kvalitě
 • plošné
  • vzikají na zíkladě regionalizace, typologie

Kartodiagramy

Diagram

 • fiktivně objemový znak
 • rozdíl ve velikosti musí být dostatečně patrný
 • složené digramy - mají vnitřní strukturu
 • strukturní diagramy - plocha = 100% jevu
 • srovnávací diagram - umoňuje znázornit změnu velikosti jevu
 • dynamický diagram
 • hvězdicový diagram - stejně velká výseč v kruhu ale rozdílný poloměr
 • korálový diagram???
 • typogram

Bodové kartodiagramy

 • lokalizovány do určitého bodu

Plošné kartodiagramy

 • vždy musí být uvedená stupnice

Izolinie, izoplety

 • spojité a pseudospojité jevy, povrchy
 • plochy jsou extrapolovány - není známa přesná hodnota
 • izoplety - vyneseny do grafu místo do mapy

Anamorfóza

 • úmyslná, neúmyslná (daná již použitím kartografického zobrazení
 • anglické označení cartograms (Slocum)
 • radiální, neradiální

Radiální anamorfóza

 • velikost je vyjádřena vzdáleností od centra formou soustředných kružnic
 • geografická - soustředné kružnice mají stejné rozestupy
 • matematická - rozestup soustředných křivek je určen matematickým vztahem (např. rybí oko pro zobrazení nahuštěného obsahu)

Neradiální (obecná) anamorfóza

 • plošné
 • angl. area cartograms
 • patří sem také osová anamorfóza
 • nejběžnější anamorfované mapy
 • distance cartograms - např. čas mezi zastávkami metra určuje vzdálenost mezi nimi na mapě
 • spojité / souvislé
  • nejvíce se podobají původním mapám
  • nemělo by tu být narušeno sousedství jevů (např. států)
 • nesovislé / nespojité
  • zachovávají podobu a tvar
  • nezachovávají sousedství
  • např. pomocí izolace objektů pomocí bufferu
 • dorling / demers cartogram
  • nahrazení objektu geometrickým tvarem (např. obdélníkem-demers, kolečkem-dorling)

Obecně

 • zajímavé a elegantní
 • velké nebezpečí špatné interpretace
  • snaha zachovat některé rysy
  • popisky
  • nepoužívat, pokud čtenář nezná region

Tvorba symbolů v prostředí ArcGIS 9.2

 • cvičení č.8
 • tvorba symbolů ve dvou modech
  • dočasný
   • pro shapefile
   • přes Symbolology
  • trvalý
   • tvorba symbolů pro nabídku symbolů
   • tvorba přes tzv. Style manager
 • import symbolology (ze souboru .lyr)
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License