Rozvojové příležitosti JV Asie

Esej

Nejlepsi cestou k rozvoji je … uvaha 1200-2200 slov (3-5 stran), do 30. 4., staci emaile…zamysleni se nad myslenkou + priklad
Easterby- White man´s burden, Mayo- Dead Aid, Collier- The Bottom Billion

Nejlepší cestou k rozvoji je

Otázky

1. Jestliže rozvoj chápeme jako normativní proces vedoucí ke zlepšení života lidí na Zemi, pak sledujeme dosažení určitého ideálu. Jaký je tvůj ideál? Jde mi o materiální úroveň, bezpečnost, udržitelnost, společenské zřízení…cokoliv považuješ za podstatné. Je tento ideál dosažitelný? Pokud ne, jaké dílčí cíle by měly být stanoveny, tak, aby dostatečně vypovídaly o správném či chybném směřování?

Situace, kdy žádný člověk na Zemi netrpí:

 1. pocitem hmotného nedostatku
 2. obavami o bezpečnost sebe a blízkých osob
 3. pocitem nespravedlnosti společenského uspořádání, ať už na národní, či světové úrovni

2. V minulosti bylo vyzkoušeno hodně přístupů k rozvoji, zaštiťujících se různými ideály, ke kterým měly směřovat. Které z nich považuješ za nejbližší tvé představě rozvoje a proč? (pokud můžeš uvést konkrétní příklad, osobnost, udělej to, prosím). Proč projekty, které dle tvého názoru selhaly, dopadly tak, jak dopadly. Lze vysledovat nějakou příčinu, jež by byla častá tak, že by byla statisticky významná? :-)

Dosavadní rozvojové intervence převážně nedosáhly svého cíle. Bylo tomu tak z několika důvodů:

 1. Svět je mnohem složitější, než jsme ochotni si připustit. Předivo různých zájmů, vztahů a souvislostí je příliš provázané a složité na to, aby bylo řešitelné nekoordinovaným úsilím různých aktérů.
 2. Rozvoj byl takřka vždy chápán jako intervence zvnějšku. Tím došlo ke zvýraznění neschopnosti porozumět složitosti. K tomu se přidává neschopnost překonat omezení daná kulturními tradicemi, o něž se nevědomky opíráme (příkladem může být koncept Orientalismu, popisovaný Edwardem Saidem. Náš pohled na rozvoj pak (opět často nevědomky) nabývá podoby myšleného závodu, kde jsme kdesi vpředu a ti ostatní nás dohánějí (protože předpokládáme, že naše představa "kvalitního žití" je do značné míry univerzální. Dalším nebezpečím intervencí zvnějšku je jejich snadná zneužitelnost - často není jednoduché zjistit, zda jsou nejsou některé cíle pouze deklarovány.
 3. deklarované cíle rozvoje jsou buď příliš jednoduché a jednostranné (ekonomický rozvoj a HDP) nebo příliš složité a tím nerealizovatelné (prakticky se tím vracíme k bodu č.1).

3. Vyjmenuj aktéry a jejich důležitost v tvém "scénáři rozvoje". Kteří z nich jsou spíše aktivní, kteří spíše pasivní? Proč?
4. Které kroky by dle tvého názoru mohly vést k alespoň částečnému (z podstatné části) naplnění tvého rozvojového ideálu? Proč jsou důležité právě tyto a ne jiné? Můžeš uvést nějaký příklad? Chceš-li, můžeš uvést jak "modelovou situaci" za ideálních podmínek a předpokládaný reálný průběh. Změny by měly být spíše rychlé, radikální, nebo postupné?
5. Jak si představuješ svoji osobní roli v procesu "tvého rozvoje"?
6. Jaká rizika jsou spojena s tvojí představou rozvoje? Jakým způsobem by jim bylo možno předcházet?

Nejdřív bychom se měli zeptat, co je vlastně rozvoj. Nedostatkem většiny definic je, že jsou buď sice poměrně univerzální (poskytují prostor pro vyjádření individuálních preferencí lidí, žijících v různých podmínkách - kulturních, či přírodních), ale nejsou příliš využítelné pro praktickou motivaci úsilí lidí, jež se domnívají, že jsou součástí "vyspělého společenství" (např. občany "vyspělého státu světa") nebo chápu rozvoj příliš úzce - což vede k nespokojenosti často podstatné části "rozvíjeného obyvatelstva", které tuto představu pokroku nesdílí.

Podle Edwarda Saida je problémem nás Evropanů neschopnost překonat omezení daná kulturními tradicemi, o něž se nevědomky opíráme. Náš pohled na rozvoj pak (opět často nevědomky) nabývá podoby myšleného závodu, kde jsme kdesi vpředu a ti ostatní nás dohánějí (protože předpokládáme, že naše představa "kvalitního žití" je do značné míry univerzální.

Tím, co jsem právě napsal však nepopírám, že mohou existovat (a existují) myslítelé, kteří jsou schopni nahlížet problémy originálně. Jejich výjimečnost je však sama o sobě problémem, protože rozvoj je většinou chápán jako organizované úsilí, vyžadující zapojení značného množství lidí.

Jisté také zároveň je, většina dosud vyzkoušených strategií rozvoje byla z různých důvodů neúspěšná, tedy nedosáhla svého cíle. Intuitivně - nikoliv na základě detailních analýz se domnívám, že důvodem může být nedostatečná pokora jejich tvůrců - svět se zkrátka ukazuje jako příliš složitý a rozsáhlý na to, aby s ním bylo možno z jednoho bodu "pohnout správným směrem", provést na něm jakýsi "chirurgický zákrok". Je příliš svázán předivem různých zájmů a představ lidí, kteří mj. a především disponujíc zcela různými technickými prostředky a tedy i zcela odlišnou mocí.

V návaznosti na výše řečené navrhuji definici rozvoje, která má podle mého názoru patrně největší význam, ptáme-li na "cestu k rozvoji". Není-li totiž tato otázka blíže určena, pak je možno chápat rozvoj ne jako úsilí o rozvoj jiných lidí, ale jako úsilí o seberozvoj, s cílem umožnit svobodný seberozvoj také všem ostatním lidem. Jednalo by se tak vlastně o převrácení komplexu "White man's burden"1 naruby.

Otázkou samozřejmě zůstává, jaké kroky by bylo třeba učinit na takové cestě k rozvoji, nicméně se domnívám, že mezi centrální prvky přijetí strategie dobrovolné skromnosti (http://www.sedmagenerace.cz/index.php?art=clanek&id=80) a cílená snaha o o pochopení různých vazeb v reálném světě, předpokládající neustálé sebevzdělávání, které by přitom nemělo mít primárně podobu přejímání myšlenek, ale samostatné poznávání světa vlastními smysly.

Rozvoj často sloužil k ospravedlnění nejrůznějších mocenských zájmů, často geopolitického chrakteru. Při pohledu zpět lze proto pouze odhadovat, které cíle byly od samého počátku takto zaměřeny a které byly pro mocenské účely využity až později.

 • Indonesie
  • Nizozemci, diktátoři (Sukarno, Suharto)
  • odbojové skupiny v odlehlých oblastech
  • HDP 1918 (PPP 3700) (zem. 12 % (43 % zam.), průmysl 48 % (18 % zam.), služby 40 % (39 % zam.))
  • vývoz: EU, USA, Japonsko, Čína, AFTA (preferenční celní režim)
  • 7 bezcelních zón (2/3 importu je třeba vyvézt), 40 průmyslových zón
  • HDI - nejvyšší v centrálních oblastech a na Malých Sundách
  • PRSP
   • příliš centralizovaný systém, lidé považovaní jen za věci
   • změnit definice chudoby, snažit se lépe pochopit skutečné příčiny
  • Indonésie a ČR
   • záporné saldo zahraničního obchodu
   • vývoz: chemikálie, stroje pro text. průmysl, sklo, mléko
  • problémy:
   • špatná infrastruktura
   • korupce vs. good governance
   • separatismus, terorismus
   • chudoba - velké rozdíly mezi provinciemi
   • přírodní katastrofy (rozhraní tektonických desek)
   • kácení pralesů (vypalování jako způsob získávání půdy)
  • migrace není významná (ani imigrace, ani emigrace)
  • potenciály:
   • přírodní bohatství
   • strategická poloha
   • cestovní ruch
 • Vietnam
  • vedoucí úloha Komunistické strany
  • ale systém je kapitalistický
  • 85 mil. lidí (70 % v produktivním věku)
  • má statut rozvojové země, ale usiluje o změnu v roce 2010 (země je nezávislá na rozvojové pomoci)
  • 1986
   • DOI MOI (renovace)
    • zavedení tržního hospodářství
    • ale stále mocenský monopol
    • růst byl ale nestejnoměrný
    • vstup do WTO - 2007
    • zdravotnictví
     • konec dotací
     • povolení soukromých praxí, lékáren, trhu s léčivy
     • nebyl vytvořen systém regulace služeb (žádné záruky kvality)
      • běžný výskyt padělaných léků
     • nastartování programů imunizace, prodlužování očekávané délky života, snížení dětské mortality, ale
     • nestejná kvalita a přístup ke zdravotní péči
   • VDGs - Vietnam Development Goals
  • zdravotnický systém
   • není možné kritizovat
   • není jasné, jaké jsou náklady
   • téměř plná osobní úhrada zdravotnictví
   • výzvy:
    • zajistit rovný přístup ke zdravotní péči
    • zajištění kvalitní péče, dostatku doktorů
    • omezení korupce (to, co my považujeme za korupci, je normální)
   • možnosti financování:
    • státní rozpočet
    • pojištění (předplácení) - ve Vietnamu je to dost cizí představa
    • poplatky
     • lidé odkládají návštěvu nemocnice
     • přímé platby až 80% výdajů na zdravotnictví
      • nedostává se zpět do systému - fatálnější důsledky pro chudé
      • vládní zprávy uvádějí pouze zlomek přímých plateb - ve skutečnosti 14* vyšší (vliv korupce)

Kambodža

 • 90% Khmerové
 • 95% buddhismus
  • většina chlapců žije aspoň 3 měsíce v klášteře
 • riel, ale běžně se platí i dolary (i když to není oficiálně povoleno)
 • historie
  • angkorská říše (10-13. století)
  • mnoho změn režimů, nikdy demokracie
  • Rudí Khmerové až do 90. let na venkově, zastupovali Kambodžu v OSN (1998 - Pol Pot umírá)
  • 1991-1993 - UNTAC
   • celková správa země
   • šíření HIV/AIDS
  • 1993 - volby organizované OSN, stažení OSN
  • moc přebírá Hun Sen
   • vládne komunistická strana, nejmedializovanější
   • návrat krále Sihanouka
 • ekonomika:
  • přírodní zdroje: kaučuk, ale také nálezy ropy a zemního plynu
  • služby (cestovní ruch) mají největší podíl na HDP, ale na zaměstnanosti zemědělství (hlavně rýže, kaučuk, ryby), v průmyslu hlavně oděvnictví a text. průmysl obecně (70% exportu)
  • finanční krize:
   • snížení exportu, snížení investic do stavebnictví
   • vysoká příjmová nerovnost mezi městy a venkovem
 • obyvatelstvo
  • 1/2 obyvatel do 21 let
 • rozvojová spolupráce
  • dodnes závislost
  • pomoc a půjčky až 40% rozpočtu
  • Council for the development of Cambodia
   • report každý půlrok
  • Cambodia ODA database
  • na základě MDGs vlastní rozvojové cíle (9. cílem je odminování)
  • úspěchy: primární vzdělávání pro všechny, boj s HIV/AIDS, gender
  • neúspěchy: snížení kojenecké úmrtnosti, mateřská úmrtnost
  • Kambodža a ČR
   • spolupráce už od roku 1956
   • v době Pol Pota dostancování
   • 79 -89 - obnova vztahů
   • 1995 - obnovení vztahů
    • pravděpodobný budoucí cíl české rozvojové pomoci
    • poskytování stipendií
    • humanitární pomoc
    • pomoc dětem s AIDS
     • sirotčince
    • záchrana památek v oblasti Angkor Watu
 • školství
  • r. 1979 - neexistují učebnice, učitelé bez vzdělání
  • neustálé změny v osnovách poplatné době
  • 80. léta - až 120 dětí ve třídě
  • od 5. třídy by měla být výuka jazyků - ale nejsou učitelé
  • umísťování učitelů dle potřeb vlády
  • flexibilní rozvrh - aby děti mohly také pracovat
  • existuje i všimné
 • problémy:
  • venkov
   • nejasné vlastnické vztahy
   • velká nerovnost
  • korupce
   • neexistuje efektivní výběr daní a právní rámec
  • AIDS
   • výskyt dětské prostutuce
  • UXO - nevybuchlá munice a miny
  • nelegální těžba dřeva
  • vysoké výdaje na armádu
  • domácí násilí
  • zneužívání dívek v zábavním průmyslu
 • potenciály:
  • turistický ruch
   • jednostranně zaměřený na Angkor Wat
  • ropa a zemní plyn
   • "holandská choroba" - pokud se ekonomika zaměří pouze na jedno odvětví, ostatní obdrží méně peněz

Východní Timor

 • samostatnost od roku 2002
 • ofic. jazyky (tetum-mnoho dialektů a portugalština)
 • mnoho zákonů existuje jen v rozporu - v konfliktu s místními zvyklostmi
 • 1991 - svět si poprvé všiml problémů s okupací Timoru Indonésií, která trvala od roku 1975
 • i po nezávislosti stálé nepokoje (2008 - útoky na prezidenta a premiéra ze strany guerill, podporovaných Indonésií)
 • vztahy s Indonésií
  • tradičně špatné
  • existuje podezření, že guerilly jsou podporované Indonésií
  • společná komise - řešení násilných problémů z roku 1999, nikdo se nechce ke zločinům přiznat, nakonec společné prohlášení - přiznání viny
 • hospodářství
  • těžko dodávat výrobky na trh, protože neexistuje žádná infrastruktura
  • struktura: 32% zemědělství, 15% průmysl (teprve se rozvíjející), služby 53%
  • těžba ropy - prostředky by měly směřovat do fondu na rozvoj v budoucnosti
  • nezaměstnanost až 70%
  • vysoká závislost na ODA
   • nejvíc podporují státy, s nimiž VT nejvíce obchoduje
 • mnoho neziskovek
 • PRSP
  • založeno na MDGs
   • vize do roku 2020
 • téměř žádný obchod mezi ČR a VT
 • problémy:
  • obrovské rozdíly mezi venkovem a městy (nejvíc v elektrifikaci)
  • nejnižší vzdělanost (gramotnost 50%) a zdravotní péče v Asii
  • mnoho vnitřních uprchlíků
  • diskriminace žen
 • potenciály:
  • produkce kávy
  • založení ropného fondu

Srí Lanka

 • největší koncentrace obyvatelstva na JZ
 • sinhálci (budhismus) a tamilové (hinduismus, křesťanství)
  • nežijí zcela odděleně
  • původně sinhálci, tamilové o 8 století později
  • tamilové byli zvýhodňování kolonizátory (VB)
  • nepokoje vypukly v 80. letech
 • hospodářství:
  • struktura: zeměldělství (v pobřežní oblasti možné 2 sklizně ročně) 12% (zaměstnanost 34%), průmysl 28%, služby 60%)
  • stále větší vliv Číny, která se neptá na lidská práva a investuje
  • největší donoři: Japonsko, Asijská rozvojová banka, IDA
 • PRSP ve spolupráci s MMF (na základě strategie z roku 2002)
 • centrum pro nevládní sektor
  • koordinace a poskytování informací pro nově příchozí
  • na základě zkušeností s pomocí po tsunami
 • záporná obchodní bilance z pohledu ČR
  • vývoz z ČR: kaučuk, turbíny, strojní součásti, telefony
  • dovoz: čaj, textil, obuv, pneumatiky
 • problémy:
  • doznívání konfliktů s tamilskými tygry (problém dodržování lidských práv)
  • nekoordinovanost donorů po tsunami
 • potenciály:
  • investice i do znevýhodněných (převážně tamilských) oblastí
  • podpora zemědělství
  • rozvoj malého a středního podnikání
 • Ceylon - název ostrova

Myanmar

 • nížinatý střed, pohoří na východě a na západě
 • BIMSTEC (Obchodní společenství států Bengálského zálivu)
 • činnost politických stran pod dohledem junty
 • problémy s menšinami trvají až dodnes
 • Burma - hlavně v USA, UK
 • Myanmar - hlavně EU, ČR, UN
 • etnické menšiny mají své státy, ale jsou státním aparátem potlačovány
 • nerostné suroviny
 • systém BOT
  • výstvaba infrastruktury do barmánských rukou po výstavbě a určité době provozu
  • systém uplatňovaný v Barmě
  • korupce vnímána velmi silně
 • Čína - potřebuje myanmarský energetický potenciál

Bangladéš

 • člen SAARC - Společenství států jižní Asie
 • 2 hlavní politické strany, liší se v názorech na zahraniční politiku
 • export - především Dháka a Chittagong
 • záporná bilance zahraničního obchodu

Zemětřesení v severním Pakistánu

 • nejvíce obětí bylo mezi ženami, protože se drtivá většina z nich nacházela v budovách (tradice purdah)

Pakistán

 • OIC - Organizace islámské konference
 • NWFP - severozápadní hraniční teritorium
 • FATA - federálně spravovaná kmenová území - platí zvykové právo
 • Azad Kašmír, Seberní oblasti - podobně jako FATA
 • 1999 - Parvíz Mušaraf - vojenský převrat (svrhnut Šarif, Bhuttová do exilu)
 • po roce 2008 - obnovení vztahů s Pakistánem po teroristických útocích v Bombaji
 • zemědělství - půdu vlastní velkostatkáři, najímají si zem. dělníky
 • průmysl - sever a kolem Karáčí
 • snaha získat vliv ve střední Asii - dopravní koridor pro suroviny ze střední Asie
 • výskyt dětské obrny - očkování za podpory OSN (odmítání rodinami z důvodu strachu)
 • Přátelé demokratického Pakistánu - donorské fórum
 • obchod - především textilní zboží (malý objem)
 • pomoc
  • po zemětřesení
 • problémy
  • produkce opia (na hranici s Afghánistánem)
  • nezaměstnanost kolem 30%
 • potenciály
  • mikrokredity
  • dopravní koridor sever-jih
  • vývoz bavlny a kůží

Afghánistán

 • Hazarové - dříve sloužící vrstvy
 • Hílmand, Kandahár - operace proti produkci opia (od února 2010)
  • v oblastech, kde se pěstuje opium je nejméně bezpečno
 • Afghanistan Compact - politická dohoda mezi afghánskou vládou a mezinárodním společesntvím pomoci při její implementaci
 • NDCS - národní strategie pro kontrolu drog
 • ISAF - International Security Assistance Force
 • vládní pomoc - Lógar
 • ISAF - mandát NATO
 • účast ČR na operaci Trvalá svoboda
 • projekt Hand for Help
  • malá nemocnice v severním Afghánistánu
  • využití zkušeností z Gruzie a Pakistánu
 • písemka - schopnost porovnat státy podle HDP, HDI
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License