Rozvojová specifika Blízkeho Východu

Požadavky

 • povoleny 4 absence
 • prezentace státu / regionu
  • max. 12 min
  • 2-3 lidi
  • socioeko, stručný historický vývoj, SWOT
  • ptát se, provokovat
  • řešíme Írán spolu s Radkem Kreuzigerem, prezentujeme 7.4.
 • diskusemi kontrolovaná četba
  • zadaný vždy týden dopředu
 • písemný test
  • přednášky, četba, prezentace
 • literatura
  • Kropáček: Blízký východ na přelomu tisíciletí
  • Arab Human development reports 2002-2005 Executive summary

Izraelsko - Arabský konflikt

 • židé byli několikrát v dějinách násilně odsunuti - kořen požadavků na vlastní stát
 • po ovládnutí oblasti Araby a Osmany - rozšíření diaspory do celého světa
 • 19. stol - politické osvícenectví, politický sionismus
 • politický sionismus
  • cílem vznik židovského státu
  • duchovním otcem Theodor Herzl
  • 1897 - 1. sionistický kongres
  • Chaim Weizman
   • spojil sionismus s britskými zájmy v Palestině (Baffourova deklarace)
 • po 2. světové válce
  • nárůst vlivu Arabů
  • nárůst počtu Židů -> povstání Arabů
  • opuštění Baffourovy deklarace -> Baltimorská deklarace -> předání Palestiny OSN -> 1947 - rezoluce o rozdělení na dva státy
 • 1948 - vyhlášení nezávislosti Izraele -> útok okolních arabských států -> Izrael se ubránil a zaútočil
 • Suezská krize
  • počátkem bylo znárodnění Suezského průplavu Egyptem
  • nárůst vlivu USA v oblasti
 • Šestidenní válka (1967)
  • počátkem napětí v Egyptě a Sýrií
  • Sýrie ostřelovala Izrael a Egypt měl manévry na Sinaj
  • skončilo vítězstvím Izraele na všech frontách
  • počátek palestinského terorismu
 • 1964 - vznik OOP (Organizace pro osvobození Palestiny)
 • 1968 - OOP se rozhoduje pro guerillovou válku, nastupuje Jásir Arafat
 • 1969 - 1970 - boje mezi OOP a Jordánskem (OOP obviněna z vytváření státu ve státě, OOP už nemůže vyuívat Jordánsko jako základnu pro útoky na Izrael)
 • 1973 - Jomkippurská válka
  • útok Arabů na Izrael
  • podcenění útoku Izraelem
  • Izrael zvažuje použití jaderných bomb
  • nakonec Izrael situaci zvrátil a uzavřel příměří v r.1974
  • politické změny v Izraeli - nástup J. Rabina
 • 1978 - mírový proces v Camp Davidu
  • Sinaj navrácen Egyptu
  • navázání diplomatických styků mezi Izraelem a Egyptem - Sadat za to zaplatil životem
 • Občanská válka v Libanonu
  • 1978, 1982
  • snaha o vyhnání Palestinců z Libanonu
  • mnoho civilních obětí
 • mírový proces 90. let
  • 1991 - Madrid - mír na blízkém východě po válce v Perském zálivu
  • 1993 - podepsána dohoda z Osla ve Washingtonu (Rabin + Arafat)
   • palestinská samospráva v Gaze
   • prezidentem samosprávy Jásir Arafat
   • sílící prostesty ze strany Hamasu
  • v návaznosti na dohodu byl Rabin zavražděn židovským extremistou
  • 1999 - Camp David II - jednání Barak - Arafat
   • dohoda ztroskotala na požadavku, aby se palestinští uprchlíci mohli vrátit kam by chtěli - i do Izraele
  • nastupuje Šaron - počátek 2. palestinské intifády
 • současný stav
  • postup by měl být veden cestovní mapou (roadmap), jež definuje fáze řešení konfliktu
 • problémy
  • hranice
   • posledně mezinárodně uznané hranice - 1948
  • svatá místa (Jeruzalém)
   • hranice
   • správa, přístup pro ty, kdo místa nespravují
  • voda
  • palestinští uprchlíci
   • oficiálně počítáni uprchlíci z 1. izraelsko-arabské války a jejich potomci do třetí generace, pokud nezískali žádné občanství a nežijí na tradičním místě pobytu rodiny

Sýrie

 • na S 8% Kurdů, také Arméni, Turci
 • 430 uprchlíků z Palestiny a Iráku (-> zvýšení cen bytů, potravin) -> nepokoje
 • politickým vzorem je Čína (ekonomické reformy)

Demografie

 • vysoké, byť klesající přirozené přírůstky
 • z hlediska rozvojových zemí velmi vysoká urbanizace
 • různé příčiny populačního růstu (Arabský poloostrov - migrace pracovníků, úrodný půlměsíc - tradice velké rodiny)

Přeměny venkova

 • absolutní nárůst, ale relativní, stabilizující se, pokles (ale značné rozdíly mezi zeměmi)
 • zemědělci zůstávají nejpočetnější skupinou obyvatelstva
 • kmenové či občinové vlastnictví půdy - překážka pro investice
 • náboženské nadace - půdu spravuje muslimská obec (určeno např. k vydržování mešit)
 • soukromé vlastnictví půdy - až od 19. stol
 • Mašriq - východní středomoří
 • remitence - významné především v Libanonu a Jordánsku (absolutně i v poměru k HDP/hlava) (též Jemen)

Islám a rozvoj

 • jediným Mohamedovým "zázrakem" je to, že byl prorokem
 • korán byl sepsán až po Mohamedově smrti, chápán jako zpřesnění bible
 • bůh je dobrotivý, ale přísný, také tvořivý (stále ještě tvoří svět)
 • bůh soudí lidi, podobně jako křesťané se mohou dostat do nebe nebo do pekla
  • někteří extremisté interpretují teroristické činy jako ty, které je mohou
 • někteří se domnívají, že korán determinuje pasivitu, proto je rozvoji nepřátelský
 • sunna
  • návod ke správnému chování, soubor tradic a činů Mohameda
 • korán není konzistentní, některé věci lze vykládat různě
 • na koránu je zřejmé, že prodělal určitý vývoj, zesložiťoval se
 • neexistuje žádná centrální autorita
  • pouze podle států (např. Írán - ´mám Chameneí)
 • Islám byl v arabském světě prvním universálním náboženstvím -> rychle se šířil
  • zpřetrhání vazeb na kmeny, umožnění vzniku islámské civilizace, spojované náboženstvím
 • dělení:
  • sunnité
   • první 4 následovníci Mohameda byli oprávnění (protože Alláh nespecifikoval, jak se má vybírat)
  • šííté
   • legitimní vůdcové pouze potomci Mohameda
   • sekty Ismailíia a Zajídia
    • vyčlenili se na základě sporů o vybírání nástupců
 • islámské právní školy
  • 4 sunnitské a 1 šítská
   • hanafíjci
    • dne převážně v turecku, Afghánistánu a střední Asii
   • málikovci
    • především severní Afrika
   • al-Šáfií
    • vedena al-Šáfiím
    • omezení nalézání práva podle sunny
    • Egypt, Jordánsko, Libanon, Indonesie…(skoro všude)
   • hanbalovci
    • na Arabském poloostrově
 • Šaría
  • dříve závazné pouze pro muslimy
  • dnes snahy o zavedení jako státního práva
  • sekularizace - záleží na tom, zda je Šaría jediným zdrojem práva
  • lidská práva: střet liberálů a funamentalistů
  • Všeobecná islámská deklarace lidských práv
   • snaha přizpůsobit se
   • jinověrci si mohou vybrat mezi Šaríou a civilním právem, pokud existuje
   • islám se domnívá, že chrání práva žen lépe (právo na dědictví - i když poloviční, právo na životní jistoty, práva tak nejsou rovná, ale vyrovnaná) a také slouží vyššímu cíli - rozvoji rodiny
   • vynechává sporné otázky jako práva žen…
   • žádný dopad
  • ekonomické dopady
   • zakazuje úrok
 • súfismus
  • mystická forma
 • ideové proudy
  • sekulární modernismus
   • převážně vzdělané elity, žijící na západě
   • rozvoj společnosti v západním střihu
  • fundamentalismus
   • návrat k tradičnímu islámu předků
   • tradicionalistický (reakce na kolonizátory)
   • modernistická (autochtonní modernizace, snaha stát se rovnoprávným partnerem západu)
  • islamismus
   • politický islám
   • cílem islamizace společnosti (nátlak shora)
   • cílem je duchovní obroda společnosti a vznik moderní společnosti, založené na islámu
   • často reformní hnutí, nepoužívající násilné techniky
    • v průběhu 80. a 90. let se vyčlenili radikální džihadisté (revoluční přechod, terorismus (džihád)
    • dělí se ještě na liberalismus a konzervatismus (zdůrazňování tradic)
 • soudobá islámská hnutí
  • duchovní
  • ritualistické
   • důraz na vnější stránky náboženství, nenásilná snaha islamizovat okolí zdola
  • revoluční a radikální skupiny (islamizovat shora, násilné formy)
  • skupiny typu muslimských bratří
   • čistý politický islám (islám jako řešení), převážně nenásilné akce
  • intelektuálové
   • hodně levicoví, liberální interpretace tradic islámu, osvobození od sionismu
  • skupiny tradičních vůdců
   • lidé společných názorů, nikoliv skutečná skupina lidí

Náboženství a stát

 • nerozlišuje se mezi zájmy náboženství a státu
 • stát má ochraňovat obec věřících
 • politika by měla být naplňováním božího zákona, v praxi to pochopitelně bylo právě naopak

Islámský reformismus

 • v 19. století, v důsledku styků Osmanské říše s Evropou
 • itžtihád - snaha najít nové interpretace koránu v kontextu doby, kdy text vykládám
  • pouze šíítská tradice

Islám a nacionalismus

 • islám se stává poněkud do pozadí, spojování islámu a nacionalismu (v době, kdy je pociťováno ohrožení
 • nacionalismus nevede k cíli -> opětovný příklon k islámu (1. vlna radikální islamizace)

Islamizace 70. let

 • pocit nutnosti radiálních změn
 • mnoho různých příčin
  • frustrace městské populace -> obrácení k islámu
  • nedostatek přínosů z prodeje ropy pro běžné lidi
  • reislamizace vzdělání

Vlny islamizace

 • 1. vlna vrcholí - vznik mnoha islamistických uskupení - vrchol íránská revoluce
 • 2. vlna - šíření po světě (útok na WTC)
 • 3.vlna - současnost na křižovatce (radikalizace či modernizace?)

Státy

Legitimita

 • legitimita zpochybňována, pokud není forma chalífátu
 • pojem stát až od 18. století
 • Ibn Chaldún
  • 3 typy států - hrubá fyzická moc, politická moc, chalífát (jediná přípustná forma pro islamisty)

Přístupy ke státu

 • ovlivněno vytvářením umělých států po 1. světové válce (např. Jordánsko)
 • panarabismus
  • baasismus
 • návrat k islámu
  • návrat kritiky státu
  • státy si nemohou dávat světské zákony

Dín a dawla

 • debaty o sekulárnosti státu
 • vnější suverenita - především uznání ze strany Ligy arabských států

Islámské státy v realitě

 • islamisté - specifická interpretace koránu
 • typy:
  • předmoderní - Saúdská Arábie
  • postkoloniální - Írán

Rozvojové deficity arabského světa

 • Arab human development reports
 • hodnotí deficity technologický a znalostní, demokratický, genderový
 • převážně akademické práce, malý dopad na praktický život
 • nedostatečný akcent významu islámu ve společnosti

Demokratický deficit

 • velmoci (především USA) podporují stabilní, nedemokratické, prozápadně založené režimy
 • nedostatečně rozvinutá prodemokratická hnutí
 • demokracii nepřátelské náboženské interpretace
 • "past jednoho zvolení" - volby se konají jen jednou, ale nově zvolený režim by se rychle změnil v autoritativní. Argumentují tak současné elity.
 • "arabská specifičnost" -
 • korupce
 • krize legitimity státní moci - tradiční, revoluční/nacionalistické, patriarchální
 • represe vůči opozici
 • společenský systém, který potlačuje osobní svobody
 • rentiérský systém (nebudete muset platit daně, ale držte hubu)

Islám a demokracie

 • muslimové nikdy nezkoumali žádný systém tolik, jako demokracii
 • Korán nezmiňuje, že jediný správný je chalífát, ale pouze obecné morální zásady, na nichž má být stát založen
 • 4 kategorie přístupů ke komaptibilitě
  • integracionalistický - principy demokracie v islámu
  • odmítavý
  • neslučitelné z důvodu islámu
  • těžko slučitelné, ale ne z důvodu koránu
 • šúrá
  • nad zásadními otázkami má diskutovat muslimská obec
  • spor, zda je princip dobrovolný, či povinný
 • idžma
  • konsensuální způsob rozhodování
 • šúrá a idžma důležité pro modernisty, kteří chtějí zachovat islám, ale v kontextu moderní doby (+ itžtihád v šíítské větvi islámu)
 • demokracie
  • lidský rozmar učiněn pramenem práva místo vůle boží vs. obrana proti lidské svévoli
 • šaría
  • je kompatibilní, ale musí být interpretována vzdělanými lidmi (v praxi problém)
  • není kompatibilní, pokud ji používá fanatická a nevzdělaná vláda
 • islám a liberalizace
  • záleží na interpretaci
 • různé interpretace - problémem především antidemokratická
 • tradicionalisté vs. reformisté vs. modernisté (sekularisté)

Gender deficit

 • vysoká úmrtnost při porodu
 • světově nejvyšší podíl negramotných žen
 • nejmenší zápis žen do škol
 • právní diskriminace, vyplývající z tradic (Šaríi)
 • diskriminace - ekonomická i politická
 • nízká ekonomická participace - v důsledku patriarchální společnosti, preference zaměstnavateli, nezaměstnanost, vysoký přírůstek populace
 • příčiny:
  • náboženské a historické
   • podřízenost žen muži (v zemích, kde je uzákoněna Šaría i uzákoněno)
   • různé pozice islamistů
   • tribalismus a patriarchální charakter společnosti
   • proces vzdělávání a socializace
    • poznávání…
  • právní
   • úmluva CEDAW (podepsána, ale neratifikována)
   • ústavy (deklarováno, ale nenaplňováno)
   • někde diskriminace žen trestními zákoníky
   • nedostatek legislativy v některých oblastech
   • diskriminace žen v otázkách národnosti
   • strach z práva
    • mnoho sporů se řeší mimo oficiální první řád (často prostředí ženám negativně nakloněno)
  • ekonomické a mezinárodní příčiny
   • rentiérský charakter ekonomiky, pomalý ekonomický růst a stagnace -> postiženy hlavně ženy
   • ženy jsou především humanitně vzdělané - ovtížné uplatnění v ekonomicky atraktivních oborech a vedoucích funkcích
   • mezinárodní tlak na akceptaci pravidel a hrozba sankcí vyvolává odpor a rezistenci
   • nedodržování podepsaných dohod
   • reakce především v oblasti právních (institucionálních) opatření
 • řešení:
  • celospolečenská reforma
   • vzdělávací a výchovný systém nastaven tak, aby byla doceněna participace žen
   • interpretace na základě itžtihádu
   • kriminalizace násilí na ženách
  • společenská hnutí
   • přístup ke vzdělání, odstranění chudoby a překážek, které brání ekonomické participaci (vytváření nových pracovních míst, vytvoření efektivního a moderního pracovnho trhu, prosazení určitých prvků pozitivní diskriminace, odbourávání předsudků vůči ženám)

Technologický deficit

 • status znalostí
 • výchova dětí
  • autoritativní a současně příliš ochranářský
 • média
  • uznávána jejich významná role při vzdělávání
  • největší problém - cenzura
 • infrastruktura a překlady
  • málo překladů /obyv.
 • nedostatečná podpora vědeckého výzkumu
  • vyspělé umění a literaturu (nejsou potřeba tak vysoké investice), ale i tady jsou problémy (nízká popotávka, vzhledem k nízké gramotnosti a poptávce)
 • import technologií
  • nedochází k osvojení a internalizaci importovaných technologií
 • klíčové prvky znalostní společnosti
  • hledání znalostí (různé interpretace podle zaměření experta)
  • výuka arabštiny (neexistence metodologie)
  • sociální
   • eroze hodnot bzhledem k ropnému boomu (preference osobního bohatství, individuality nad společností)
   • řešení brain drain - podpora vzdělávání imigrantů
 • řešení
  • vývoj vlastního modelu arabské společnosti

Ekonomická liberalizace

 • překážkou je rentiérský charakter ekonomiky (i v zemích, které přímo ropu nemají vzhledem k remitencím)
 • subvence cen - překážka rozvoje, ale jejich zrušení je politicky neúnosné
 • 3 vlny
  • islamisté zaměření proti libralizaci - úspěšné u málo vzdělaných obyvatel
  • infitáh - otevírání se světu
  • 1. vlna
   • rychlý růst prakticky všude
   • strategie, odpovídající ISI
  • 2.vlna
   • reakce na poklesy cen ropy
  • komplikováno politickým vývojem
  • orientace na export, přijetí SAP
  • sociální dopady:
   • růst středních tří, ale i růst výrazně bohatých (+ mafie)
 • 1. válka v Iráku
  • zvýšení zájmu USA o oblast, jejich dominance
 • konec studené války
 • 11. září
 • 2. válka v Iráku
 • islamismus - projevy islámu v politice
 • radikální skupiny ospravedlňují represe vlád vůči všem

Integrace

 • úsilí o arabskou jednotu
  • Sjednocená arabská republika (Eg., Sýrie, Jemen)
  • Násirovský nacionalismus (konec po porážce v šestidenní válce 1967)
  • Liga arabských států (členem je také Organizace pro osvobození Palestiny)
   • 7 zakládajících členů, ale smlouva podepsána jen 6
   • krize 80. léta - Egyptu pozastaveno členství, kvůli smlouvé z Camp Davidu, příměří Egyptu s Izraelem)
   • kritika: integrace a řešení problémů na papíře, ne ve skutečnosti
   • ekonomické organizace
   • Arabský měnový fond - není jasná představa o fungování
 • subregionální integrace
  • značně úspěšnější, než panarabské org.
  • Rada pro spolupráci v zálivu (GCC)
   • nejúspěšnější integrace v regionu
   • společná měna - projekt ztroskotal na sporech SA a SAE
 • úsilí o islámskou jednotu
  • důraz na Ummu
  • Muslimská světová liga (60. léta)
   • sociální zaměření
  • Organizace islámské konference
   • de facto největší autoritativní fórum světa islámu
   • de facto stvrzuje legitimitu národních států - z hlediska islámu velký význam
   • ustanovila Islámskou rozvojovou banku
 • blízkovýchodní ekonomická integrace
  • 1997 - ztoskotání ekonomické integrace na BV
 • integrace BV s Evropou
  • Eurostředomořské partnerství
 • integrace BV s USA
  • MEPI
   • politická, ekonomická, vzdělání, gender
  • BMENA (Broader Middle East and North Africa Initiative)
   • předcházely tomu přípravy GMEI (nerealizováno, vzhledem k tomu, že šlo o jednostranný projekt USA, na který arabské státy nepřistoupily)

Islám a západ

 • Fukuyama vs. Huntington?
 • emiratizace (v kontextu SAE)
  • podpora zaměstnanosti občasnů státu
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License