Krajiny Jižní Moravy

Požadavky ke zkoušce

 • poznávačka - okresní města, nejvyšší vrcholy, významná údolí, fenomény
 • neznámá fotka - určit odkud je
 • charakterizovat bioregion

Základní údaje o jižní Moravě

 • hranice zájmové oblasti: povodí Dyje - Jihlava -Polička - Svitavy - údolí Romže - Prostějov - Valová - Holešov - Fryštácká brázda - Klášťov (bez povodí Bečvy ale včetně povodí Vláry +- 10-15 km)
 • výškové body
  • nejvyšší:
Velká Javorina 970 m.n.m Bílé Karpaty
Javořice 837 m.n.m Českomoravská vrchovina
Devět skal 836 m.n.m (o 2 dm nižší než Javořice - rozdíl trigonometrických bodů) Žďárské vrchy

* nejnižší: soutok Moravy a Dyje 148 m.n.m
* převýšení:830 m

Hydrologie

 • Morava ve Strážnici - průměrný průtok 60 m3/s
 • Dyje při ústí do Moravy - 40 m3/s - větší rozloha povodí než Morava
 • moravské řeky jsou ve srážkovém stínu
 • velký přítok - Bečva - má rozkolísaný průtok - časté povodně
 • Vlára - teče do Váhu, průtok 3m3/s na hranici ČR/SR
 • na Slovensko tečou také potoky z Hrozenkova, Lopeníku a Strání
 • Jevišovka - v létě někdy vysychá (normální jev)
 • Litava = Cezava - velké povodí, špinavá, teče zemědělskou krajinou
 • Trkmanka - špinavá, regulovaná ve Žďániském lese
 • Haná - pole, špinavá, regulace, není tak rozkolísaná, pramení v Drahanské vrchovině
 • Olšava - karpatská řeka, velmi rozkolísaná

Orografie

 • posouzení členitosti
  • čtverec 4*4 km - kvůli Slovensku, u nás spíše zkresluje
 • výšková členitost
  • oranžová - hornatiny, hnědá - velehornatiny
 • velká členitost (převýšení)
  • Svratka mezi Vírem a Boračí (Sýkoř - Svratka 400 m)
  • svahy nad Blanskem
  • Drahany
  • Arnolecké hory u Měřína
  • Velká Javořina (Strání, Květná)
  • Vizovické vrchy - výrazné převýšení směrem k Vizovicím
  • Karpaty - dlouhé táhlé svahy
  • SZ svah Chřibů - Brdo
  • převýšení Pálava (Děvín 550 m.n.m niva (168 m.n.m)
 • hercynikum je relativně ploché, rozřezné řekami (rozsáhé zaovnan povrchy s malou výškovou členitostí
 • výběžek české křídové tabule - Svitavská pahorkatina a Východočeská tabule
 • znát území do úrovně geomorfologických celků

Geologie

Český masiv

 • metamorfity
  • Jevišovická pahorkatina
  • Českomoravská vrchovina
 • variské, dále nevrásněné:
  • Jihlavský masiv + Třebíčský masiv - syenit = středněživná hornina -> středněživné půdy
  • na západě zájmové oblasti masiv z žul - křemen, draselné živce - kyselé horniny
   • na všech jsou velké balvany vzniklé zvětráváním žul, exfoliací
  • zelená - hadce (serpentinit)
   • hořčík je toxický pro rostliny - rostou zde přirozené bory a travnaté porosty
   • výskyt:
    • Mohelenská hadcová step + malé oblasti na jih od řeky Jihlavy (Hrubšice)
    • povodí řeky Loučky - severně od řeky Jihlava - u Skleného nad Oslavou
    • hadce u Letovic - vesnice Slatina
  • modrá - vápence
   • tmavé starší - devon
   • světlé mladší - jurské (Karpatské)
   • vápence Moravského krasu pokračují ostůvkovitě na sever (Němčický, Vrtíkovský, Mojetínský kras - dále k Javoříčku, Mladeč, Sovinec, Hrubý Jeseník)
   • Moravský kras
    • vápence nahloučené vrásněním
    • šířka 1 až 6 km
    • vyzdvižený okraj západního okraje velké karbonátové pánve (která pokračuje až ke Krakovu)
     • důkazem je vrt Jablunka u Vsetína - pod 300 m mocným flyšem je vrstva vápenců, níže pak Brněnský masiv
   • vápence jsou také u Šlapanic, Velký Kosíř, Předmostí u Přerova, Hranice
   • vápence u Tišnova přeměněné na mramor, Podyjí, Nedvědice
   • jurské vápence - od Pálavy do Rakouska - vnější bradlo
   • vnitří bradlo - pod Karpatami na Slovensku (až pod Vihorlat)

Brněnský a Znojemský - Dyjský masiv

 • staré hlubinné vyvřeliny
Brněnský
 • granodiorit
 • středně živný, nejde štípat a lámat
 • je starý, převrásněný (Kadomské, Hercynské) -> "hromada štěrku"
 • zelená - metabazitová zóna
  • vznik při kadomském vrásnění v důsledku zdvihu mořského dna - polštářová láva
  • odděluje západní a východní masiv
  • živné horniny - Ca, Mg, Fe (biogenní prvky) - diabasy - bohatší společenstva s dřínem, ap. - všechno kvete
  • velký lom u Želešic - těží se diabasy - bazické horniny
 • šedá - kulmské sedimenty
  • nevrásněné, karbonové stáří
  • břidlice (pokrývačská břidlice), droby (obrubníky), slepence, račinské a lulečské slepence na jihu Drahan - nevznikají tam skály - homogenní krajina - slepenec se rozpadne
  • monotónní, chudá vegetace, malá biodiverzita

Klima Jižní Moravy

Kontinentalita podel Gorczynského

 • Jižní Morava se výrazně liší od ostatní republiky vysokou kontinentalitou - nejvyšší v úvalu Svratky pod Brnem a na Znojemsku

Kvetení jabloně letní

 • výrazné vymezení Valašska a příslušné vegetace

Průměrné roční srážky

 • celkové vysychání, relativní rozdíly zachovány
 • suchá oblast Dyjsko-svratecký úval a oblast severně od Znojma (nejsušší je okolí Drnholce)Č
 • výrazně vlhké návětrné úpatí Karpat
 • Českomoravská vrchovina je vlhká, ale méně než Bílé Karpaty (patrné rozdíly ve stejných nadmořských výškách)
 • vysoké srážky a poměrně vysoké teploty jsou příčinou rozšířwní buku ve Chřibech

Stupeň srážkové sezónní nerovnoměrnosti

 • nejkontinentálnější je oblast východního Znojemska, s rostoucí nadmořskou výškou kontinentalita klesá

Průměrné zimní srážky

 • mnohem vyšší v Karpatech (vliv srážek od středozemní oblasti)

Průměrné datum poslední sněhové pokrývky

 • vlivem nízkých teplot nejpozdější ne Českomoravské vrchovině

Klimatické klasifikace

 • Quitt je překombinovaný, pro většinu aplikací se nehodí
 • Agroklimatické členení

Půdní typy

 • v nejvyšších polohách Českomoravské vrchoviny chudé hnědé lesní půdy a podzoly
 • kyselé hnědé půdy - zarovnané povrchy Z od Brna
 • v páncích oglejené půdy - často využití jako rybníky.
 • pásmo Znojmo - Brno - hnědé půdy na spraších a hnědozemě
 • rašeliniště (organozemě) - okolí Velkého Dářka
 • rendziny - Moravský kras (jsou zde ostrovy spraší)
 • slínovatky, silně jílovaté a vápnité půdy - flyšové Karpaty (Chřiby, Žďánický les)
 • ostrovy černozemí - na spraších
 • zasolené půdy - Blučina, Mutěnice, atd. - kuriozita, ve vegeatci se projevuje na Slanisku u Nesytu
 • arenosoly, regosoly - na vátých píscích v okolí Hodonína (Moravská Sahara)
 • Karpaty - silně vápnité živné půdy v oblasti Bílých Karpat, severněji kyselé hnědě lesní půdy
 • černice - západní úpatí Bílých Karpat, podobně jako slínovatky, ale vlhčí a méně vápnité

Landuse

 • Dobře odráží přírodní podmínky.
  • pozoruhodnosti
    • Drahanská vrchovina - rozsáhlý lesní komplex v okolí Brna
    • Žďánický les a Chřiby - lesy na poměrně úrodnýc půdách v okolí silně zalidněných oblastí
    • Bzenecká a Hodonínská doubrava - lesy na vátých píscích
   • Karpaty - velké zastoupení luk a pastvin
   • JZ Moravy - lesy kopírují údolí řek
   • Třebíčsko - nápadně málo lesů vzhledem k nadmořským výškám.
   • soustava rybníků na Kyjovce - nejvýznamnější na Moravě
   • louky v Českém masivu - údolí Svratky a Žďárské vrchy.

Skladba lesů

Listanté lesy

buky

 • výjimečně ve žďánickém lese

duby

 • okolí Brna
 • Podyjí

habry

* Žďánický les

topol

* niva Moravy a Dyje

akáty

* lesy v Dyjskosvrateckém úvalu (90%)

Smíšené lesy

Karpaty, Chřiby, Drahanská vrchovina (buky)
Ochrana přírody a krajiny
CHKO

* Žďárské vrchy
* Moravský kras
* Bílé Krapaty
* Pálava

NP

* Podyjí

Maloplošné

* Oslava, Chvojnice
* střední Novomlýnská nádrž
* četná území na sever od Brna
o prozkoumanost přírodovědci z Brna
o pestrost území
o Lacina
* Znojemsko
o komunisticky protienvironmentální přístup
* Svitavsko
o málo rezervací

Ekologicky významné oblasti a ptačí oblasti Natura 2000

* ptačí oblasti
o Bzenecká doubrava, Strážnické pomoraví
o Pálava a Střední Novomlýnská nádrž
o Podyjí
* ekologicky významné lokality
o na základě mapování biotopů
o kvalitně zpracováno pro panonskou provincii
+ teplomilné lesy
+ lužní lesy
+ cennější části Moravského krasu
+ údolí Svitavy (Zlatníkovy rezervace)
+ Chřiby
+ louky a lesy Bílých Karpat

Přírodní parky

* jsou vyhlašovány krajem (dříve okresy)
* nižší stupeň ochrany než u CHKO
* nemá správu jako CHKO
* málo Přírodních parků v Panonské části, jinak rovnoměrně
* za komunistů se jmenovaly Oblasti klidu (cílem byla prevence chatových kolonií) - Podkomorské lesy, Baba…
* největší - Svratecká hornatina
* hlavním cílem je ochrana krajinného rázu (Halasovo Kunštátsko, Řehořkovo Kořenecko)

ÚSES

* migrační trasy
o Česká Kanada - Jihlavsko - Žďárské vrchy
o trasy teplomilných druhů procházejí kolem Brna
o Vizovickem od severu k jihu
* nadregionální biocentra
o prohlédnout na mapě v ISu

Krajiny dle kolonizací

* starosídelní oblast
* velká středověká kolonizace
* pozdněstředověká kolonizace
* novověká kolonizace (18. století) - sklářské osady, zánik souvislého lesa na Žďárských vrších

Typy georeliéfu krajin

* tvary reliéfu významné pro krajinný ráz (výjimečné typy reliéfu)
* výrazné svahy a hřbety
o Drhanská vrchovina
o Chřiby
* roviny

Brněnský bioregion

* oblast Z a SZ od Brna (Ivančice - Boskovice)
* kopce, průlomové oblasti, kotliny
* 807 km2.
* vegetační stupně 1. - 4.
1. 1% (ostrožný v průlomových údolích)
2. 39%
3. 50%
4. 10%
* trofické řady dle Zlatníka
o A - 16%
o B - 68%
o Cs - 5% - suťové lesy
o Ca - 6% - lužní lesy
o D - 5% - vápinté plochy

 • poměrně málo smrků (31%), poměrně dost jedlí (2%)
 • podíl přirozených dřevin 42%
 • okrajem zasahuje CHKO Moravský kras
 • mnoho přírodních parků (prevence před zastavěním krajiny, ochrana krajinného rázu)
  • některé velmi staré (již z očátku 80. let - dříve oblsati klidu)
 • maloplošná chráněná území
  • U Nového hradu-Jelení skok-Coufavá - pralesovité porosty
  • Býčí skála
  • Babí lom (spodnodevoská klastika)
  • Břenčák - nad přehradou
  • Bosonožský hájek - pařezina, lesní květena
  • Květnice - zajímavá pestrost
 • zajímavosti
  • svědecké vrchy Malý a Velký Chlum - rozpadlé okraje české křídové pánve, svrchní část pevná opuka, po nimi rozpadavé pískovce
  • krasové lokality: Lažánecko-heroltický kras, Chudčice (staré jeskyně), Květnice (Králova jeskyně - přes km délky), Čebínka, Malá Čebínka
  • polodrahokamy: Květnice (tradice mineralogických burz v \tišnově)
  • skalnatý hřeben: Babí lom
  • skály z permských křemeců: Břenčák, údolí Lubě (Krkatá bába)
  • "divočina": hlavně v údolí Svitavy (Čertova rokle, meandr Svitavy + okolí), Bílý potok (Velká Bíteš - Veverská Bytíška)
  • kaolínový důl u Lažánek (těžba hlavně v 19. století)
  • haldy a doly u Rosic
  • biologicky zajímavé lokality: celé údolí Svitavy (velká část v soustavě NATURA), Babí lom, Kamenný vrch, Březina (severně od Lelekovic, bohatý bilinný podrost), Zlobice (např Střevičník pantoflíček), Střelický les (teplomilná doubrava s třemdavou)
  • zajímavé stavby: Brněnská klasika (Špilas, Petrov, Nová radnice (konglomerát stavebních stylů), sv. Jakub (síťové trojlodí), klášter P. Marie na Starém Brně, moderna 20.-30. let (Vila Tugendhat, Baťův palác, hotel Avion)), hrad Veveří, Porta Coeli, Adamov - Světelský oltář, Nový hrad (zajímavá historie, novodobě dostavován), Bořitov (u Černé hory, románský kostel venkovského typu, freska z 1. pol. 13. stol.), poutní areál Vranov (baroko, klášter zanikl a byl znovu obnoven), zámek v Rosicích (renesance), tunely v údolí Svitavy, Prýgl, "Hitlerova dálnice"
 • negativa
  • panelová sídliště (Brno - Bohunice, Vinohrady, Adamov, Tišnov), suburbia
  • chatové kolonie
  • areály ČKD (údolí Punkvy) a Adastu (údolí Svitavy)
  • lomy na Čebínce (jeden z nejvýznamnějších vápencových vrchů, Lažánecký lom
  • hustá dopravní infrastruktura
 • environmentální kauzy
  • Brněnská přehrada (zanášení, sinice)
  • suburbanizační kolonie
  • R 43 + napojení na existující dálnice
 • Květnice
  • těžba Barytu
 • Bílý potok
  • skály
  • pařeziny, suťové lesy
  • zmlazují se tu jedle
 • Velká Dřínová (Lažánecko - Heroltický kras)
 • Bukovec (ned údolím Svitavy, nejvyšší vrchol Bioregionu)
 • vesnice pouze v kotlinách a údolích
 • střechy původně doškové

Macošský bioregion

 • Poloha
  • sv až jv od Brna (hranice dány výskytem vápenců)
  • nejmenší bioregion v ČR
 • plocha: 87 km2
 • vegetačí stupně: 1. - 5. (dominuje 3. a 4. veg. stupeň), 5. stupeň díky inverzi
 • trofické řady: kyselé polohy blízko Rudic na píscích, na spraších, hodně B - vázáno na sprašové hlíny v S části Moravského krasu. Cs - suťové polohy lesů 9%. Ca (niva) málo, D (vápence) - 44%
 • N (93%), 6% o (omezených stanovišť)
 • asi 10 typů biochor
 • dominují lesy (57%), v severní části více polí (celkem 24%)

Hlucký bioregion

 • výlevy láv
 • plan a ropa
 • Kněždubská kotlina (zřejmě tektonického původu)
  • pleistocenní jezero
  • rozsáhlý náplavový kužel Veličky
  • zařezané koryto Olšavy
 • většina lesů má poměrně přirozenou skladbu
 • kavylové louky - dnes hodně rozorány
 • největší větrná eroze - ekonomický problém
 • výsadba smrků v naprosto nevhodných plohách
 • velká rozkolísanost odtoků

Bělokarpatský bioregion

 • výškově členitý
 • solitéry stromů na loukách i v kopcích
 • vymezení:
  • poměrně vysoké hory v teplé oblasti
  • louky s bohatou květenou
  • etnologicky svérázné (mísení valašských, kopaničářských a horňáckých vlivů)
  • beze skal
 • karpatské bučiny - nejtypičtější
 • 2. - 5. vegetační stupeň, převažuje 3. a 4.
 • 5. jen na nejvyšších polohách
 • 2% kyselých stanovišť (pískovce) - především v severní části, B 60% především v severní části (pískovcovo-jílovité), D (15%) - silně jílovité a vápnité, Cs (19%) - živné svahy, spíše úpatí
 • louky značně homogenní
 • TTP 23% (mrtě moc), orná půda (23%) - zejména v okolí vesnic
 • jehličnany - výsadby
 • podíl přirozených dřevin 58%
 • CHKO Bílé Karpaty
 • jalovce - v severní polovině
 • PR Sidonie - bučiny

*

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License