Geomorfologie

Články z Encyklopedie Britannica

Divočící řeky

 • větvení
 • velký sklon
 • velké množství dnových plavenin
 • snadno erodovatelné břehy
 • velké rozdíly ve vodnatosti (den-noc i zima-léto)

Anastomózní řeky

 • větvení do ramen;vegetací stabilizované ostrovy
 • vznik ostrovů - avulze (náhlé vybočení nového koryta v nivě dobočením řeky)
 • výskyt: Austrálie, východní Polsko (Narev), u nás moravské úvaly
 • faktory:
  • proměnlivý hydrologický režim (časté povodně)
  • břehy odolné vůči erozi
  • časté vylití vody z koryta (ucpávání koryta sedimenty, dřevní či ledové zácpy)

Podélný profil řeky

 • konkávní tvar podélného profilu - růst průtoku a zjemňování sedimentů po proudu
 • lom spádu
   • litologie (rozhraní hornin)
  • tektonika
  • pokles erozní báze
  • klimatické podmínky

Střídání mělčin a tůní v řekách

Mělčiny

 • mělká voda
 • hrubší sedimenty
 • větší rychlost proudění

Tůně

 • jemnozrnnější sedimenty
 • hlubší voda
 • pomalejší proudění
 • za vyšších vodních stavů dochází k obrácení rychlosti eroze (tůně -> větší eroze)

Akumulační říční (fluviální) tvary

Údolní niva

 • budováno fluviálními sedimenty
 • vznik:
  • vnitrokorytová sedimentace (možnost vzniku ostrovů), laterální akrece nivy (boční přirůstání)
  • vněkorytová sedimentace - v případě rozlivu, vertikální akrece ("valy" podél řeky)
  • údolní niva tvořena především vnitrokorytovými sedimenty

Říční terasa

 • bývalé údolní dno (je možno použít pro rekonstrukci)
 • akumulační terasy
  • vyšší terasy mohou být překryty sprašovými závějemi
 • skalní terasy (strath) - strukturní založení
 • posloupnost - nejstarší nejvýše
 • terasy párové (zbytky jednotného dna, vzniká v případě, kdy převládá hloubková eroze na překládáním koryta) vs. nepárové (překládání zároveň se zařezáváním, střídavé terasy na obou stranách - různé výškové úrovně)
 • není možno rekonstruovat pouze na základě morfologie - možnost více fází sedimentace (složitý vývoj morfologie)
 • vznik:
  • změny klimatu (ovlivňuje průtok, zvětrávání)
  • kolísání hladiny světového oceánu

Náplavový kužel

 • kuželová výseč, vrchol v místě, kde řeka opouští vyšší terén
 • mírně konkávně prohnutý povrch, poměrně malý sklon
 • nejrůznější velikost (od desítek m po 10km)
 • ve vyšší oblasti dochází k intenzivní erozi, na rovině dochází k ukládání
 • dnes nejlepší ukázky v semiaridních oblastech (bývá zaplavována pouze část kužele), v humidních oblastech časté překládání koryta
 • splýváním kuželů vznikají bajady (bajadas)
 • může také docházet k zahlubování do kužele

Periglaciální procesy a tvary

 • intenzivní působení mrazu, alespoň sezónně bez sněhové pokrývky
 • výskyt permafrostu
 • tvary typicky vznikající modelováním rozmrzající a zamrzající vody.
 • klimatické limity
  • teplota -1 až -3 °C
  • průměrný roční úhrn srážek < 1000 mm (některé periglaciální oblasti pouze díky suchu)
 • Permafrost
  • mocnost - maximálně 1500 m.
  • teplota pod bodem mrazu po více než 2 roky
  • typický je výskyt půdního ledu - výplň pórů, čočky a klíny, max. do hloubky 45 m.
   • segregační led - oblasti zmrzlé vody (talik - kapsa s nezamrzlou vodou uvnitř permafrostu (otevřený (pod aktivní vrstvou), uzavřený)
  • aktivní (činná) vrstva (voda v části roku rozmrzá) - max. 3 m.

Ledovce

 • podle vztahu k podloží:
  • neovlivněné podložím - ledovcový štít - dómy, čapky (do 50 tis. km2), výtokové ledovce (outlet glacier)
   • ledovcové proudy - odděleno pásmem smyku
   • šelfové ledovce
  • ovlivněné podložím
   • ledovcová pole
   • karové ledovce
   • údolní (karový) ledovec
 • glaciální trimlinie - ukazuje, kam až dosahoval ledovec (podle změn sklonu, vegetace…)
 • vlastnosti glaciálního ledu
  • složení: led, vzduch, voda a horninové úlomky
  • led - nejvýznamnějším zdrojem firnovatění sněhu, postupné změny v hustotě (kompakce, rekrystalizace)
  • sníh 0,05 g*cm-3 - led 0,8-0,9 g*cm-3, 10 - 20 let horské ledovce, 150 - 200 let polární led
  • zdroje energie: sluneční záření, přenos sněhu (firnu), na bázi (geotermální teplo, tření)
  • chladný led (v chladných oblastech) × teplý led (horské ledovce, led blízko tlakového bodu tání)
  • ledovce s chladnou bází × ledovce s teplou bází (více eroduje)
  • i v rámci jednoho ledovce se mohou střídat úseky ledu
  • akumulace - ablace (tání, sublimace, telení), zóna akumulace a ablace (odděleny čárou rovnováhy - ELA - nadmořská výška čáry rovnováhy, je podmíněno i orientací)
  • pohyb ledu souvisí s napětím v ledové mase (hydrostatický tlak, smykové napětí - deformace ledu)
   • vnitřní plastické deformace (tečení), křehké deformace (trhliny)
   • bazální klouzání (u ledovců s teplou bází)
    • regelační creep (při lokálním dosažení tlakového bodu tání před překážkou, tavná voda přetéká překážkou, za překážkou opět zamrzá (uvolňuje se tavné teplo, může vznikat další tavná voda)
    • intenzivní bazální creep (spíše obtékání překážky, při její velké velikosti)
    • klouzání po H2O filmu
    • deformace podloží - v případě jeho nesoudržnosti a zatížení ledovcem
    • náhlé pohyby (glacier sergies) - rychlé tečení (pravděpodobně v důsledku velkého množství tavné vody a charakteru odvodňování ledovce
    • nejrychlejší tečení uprostřed
 • morfologie ledovců
  • velké formy (štíty, čapky (konvexní tvar, výsledek pohybu)
  • drobné formy pohybu ledovců
   • určeno pohybem + akumulace/ablace
   • trhliny (crevasses) - pouze ve svrchní vrstvě (do 30 m)
    • typy závisí na typu tečení (tahové×tlakové tečení)
     • tahové - příčné trhliny z tahového tečení
      • v místech, kde dochází ke zrychlení tečení
   • Forbesovy pásy (Ogives) - pás vždy tvořen světlejší a tmavší polohou
    • pod ledopády (oblastmi s prudkým sklonem)
    • odvislé od ročního toku ledovce
    • zakřivené
 • ledovcová eroze
  • abraze (poškrábání, rýhování, ohlazování (deterze)), ledovcová moučka/mléko (frakce < 0,1 mm), teplé ledovce
  • drcení, trhání (detrakce)
  • odtrhávání bloků (joint-block removal)
   • v případě rozvolněného materiálu (může souviset s předglaciálními poruchami, mrazovým zvětráváním)
 • způsoby ledovcového transportu
  • subglaciální (spodní moréna)
  • supraglaciální (svrchní moréna)
  • englaciální (vnitřní moréna)
 • ledovcové erozní tvary
  • s neomezeným tečením ledu (velrybí hřbety, skalní drumliny, oblíky (výrazná asymetrie), rýhy, zářezy (i 30 m hluboké, přes 10km dlouhé), skalní prohlubně (až několik set km2) -často zaplněno jezery,
  • s omezeným tečením ledu - trogy (prudké svahy - tvar U), visutá údolí)
  • v kombinaci s periglaciálními procesy - kary
  • hydratační tříštění - přechlazená voda se orientuje tak, že dochází k odtlačování molekul (mikrotrhliny)
 • ledovcová akumulace
  • till - glacigenní sediment, bez ohledu na tvar
  • moréna - určitá geoforma, tvořená tillem z podstatné části
  • mechanismy glaciální akumulace:
   • subglaciální akumulace - undermelt (vypadávání materiálu a depozice pod ledovcem), lodgement (v důsledku velké váhy ledovce, tření příliš velké, úlomky se přestanou pohybovat), basal flowage (bazální tečení) - erozně akumulační proces.
   • supraglaciální - meltout (vytavování materiálu z ledové masy), supraglacial flowage (supraglaciální tečení)
   • okrajová akumulace - náporové morény

Planační povrch (překlad Britannicy)

Planační povrch

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License