Geografie Cestovniho Ruchu
 • masové destinace vytvářejí zákazníkovu představu o sobě
  • ztráta specifičnosti, autentičnosti
   • koncept bezmístí
    • homogenní standardizovaná krajina, nenabízející žádnou specifičnost
  • snaha o odlišení se
   • snadno znázornitelné fragmenty místní kultury, krajiny, způsobu hospodaření…
   • tourism spectacle - divadlo pro turisty
    • může pradoxně působit reálněji než realita
    • vytváření paradoxních představ o původní kultuře
  • součást globálních ekonomických vazeb, stejný standard služeb (stravování, ubytování)

Další aspekty postfordistického turismu

 • zdůraznění skutečné individuality
 • vzestup počtu a typů dostupných turistických produktů
 • růst nestálosti preferencí spotřebitelů
 • postfordistický turismus - cokoliv, co nepatří do turismu masového

Projevy

 • vznik (a zánik) turistických atrakcí (atraktivita pro menší skupiny turistů)
 • méně asté (opakované) návštěvy
 • více informací o alternativách
 • vzestup "šetrného turismu"
 • turismus = volný čas = kultura = sport = nakupování = vzdělavání = ??? (nerozlišování pojmů)

Důsledky

 • pokles významu letovisek masového turismu
 • vznik nových / staronových destinací
  • venkovský turismus (+ horský turismus)
   • již od 2. poloviny 19. stol., zájem poto upadal
   • oživení zájmu od 70. let
   • růst poptávky
    • idealizace venkova (pozitivní asociace) - nezkažená společnost, prostředí…
    • touha poznat fungování venkova
   • růst nabídky
    • souvislost s diverzifikací činností v zemědělství

* městský turismus
* vrůst počtu krátkodobých dovolených
* rostoucí mobilita
* proměna demografických charakteristik (častěji cestují starší lidé)
* mění se vzdělanostní struktura
* mix turistického zážitku (rekreace + nakupování + …)
* metropolitní charakter - vysoký počet rekrentů ve world cities
* potenciáln střední a východní Evropy

Tématické parky

 • zvnějšku vnesená atraktivita, která v místě nebyla přítomná
 • důraz na zábavu
 • především jednodenní návštěvy

Kritika členění na klasický a postfordistický turismus

 • realita je podstatně složitější
 • 4 připomínky:
  • posun od masového turismu k postfordistickému není přímý a univerzální (nelze říci, že by postfordistický turismus byl pro všechny, koexistence)
  • destinace masového turismu nikdy nebyly uniformní
  • masový turismus v některých oblastech silně narůstá (neustupuje)
  • postfordistický turismus není nic nového, jedná se pouze o rozmělnění zájmů turistů do většího počtu produktů, přesnější zacílení na menší tržní niky
 • postturismus (turismus bez nutnosti cestovat)
  • to by bylo zatraceně ekologický !
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License