Rozvojová spolupráce
 • Evropský konsensus o rozvoji
  • vize
   • vymýcení chudoby v rámci splnění MDGs
   • demokratické hodnoty
   • odpovědnost rozvojových států
   • navyšování výše a efektivity pomoci
  • závazky k implementaci
   • objektivní a transparentní kritéria alokace prostředků
    • kritéria potřeb
    • výkonnostní kritéria
 • Dohody o ekonomickém partnerství (EPAs)
  • snaha o sloučení rozvojové a obchodní politiky do jednotného systému
  • cíle:
   • posílení regionální integrace
   • 6 regionálních uskupení (4 v Africe, 1 Karibik, 1 Pacifik)
   • EU liberalizuje 100% trhu, země ACP mohou uvalit clo na 20% obchodu
  • otázky
   • asymetrická vyjednávací pozice zemí ACP
   • transparenstnost, zapojení občanské spoelčnosti a dalších stakeholderů
   • přímá soutěž s dotovanou produkcí EU
   • překrývání regionálních integrací
   • výpadky z příjmů z celních poplatků
   • různé postoje zemí v rámci regionálních uskupení
 • Strategie EU pro Afriku (EU Strategy for Africa)
  • reakce na rostoucí vliv AU
 • Společná strategie EU-Afrika
 • rozvojové fondy eu - dww.cz/docs/manual2.pdf

Multilaterární pomoc

 • existuje i multi-bi aid - státy směřují svou pomoc přes multilaterární organizace, které nemají vliv na směřování pomoci
 • nejvíce dostávají WB, Evopská komise a agentury OSN
 • silné stránky:
  • výhoda, vyplývající z velkého rozsahu operací
  • vyšší efektivita z důvodu předvídatelnosti a koordinaci pomoci
  • neutralita, transparentnost
  • vytváření globálních norem
  • silnější hlas rozvojových států
  • viz. British DID
 • udržování dobré mezinárodní pozice
 • dlouhá historie spolupráce
 • mezinárodní solidarita
 • jediná možnost
 • podpora vytváření globálních standardů
 • nedostatek vlastní expertizy
 • geografické:
  • 2/3 do subsaharské Afriky
  • více (ale nedostatečně zaměřena na zranitelné státy)
 • příjmové
  • 2/3 do LDCs
 • podle sektoru
  • více na general budget support a produktivní sektory (vliv Světové banky)
 • systém
  • není promyšlený (jako třeba brettonwoodské instituce)
  • vznikl z chaosu
  • definice DAC
   • 47 organizací, programů a fondů OSN
   • IMF, Světová banka, 12 regionálních bank a fondů
   • ostatní: 32 mezinárodních NGOs, 97 ostatních multilaterálních organizací, Evropská komise, 5 hlavních partnerství veřejného a soukromého sektoru
  • 263 mezinárodních organizací v roce 2008 (ODA)
  • GFATM - Fond pro boj s AIDS a malárií
  • proliferace
   • 5 multilaterálních organizací (EC, IDA, The global FUnd, Asian and African Development Banks) - 2/3 financí, tekoucích do mez. organizací
  • vzrůstající složitost
   • normativní
    • multilaterální organizace jsou třeba pro boj s globálními výzvami
   • pozitivní
    • úředníci z mezinárodních organizací mají více informací, a to využívají k tomu, že žádají více finančních prostředků, než by bylo optimální z hlediska daňových poplatníků (resp. členských států).
  • koncentrace pomoci a fragmentace na úrovni partnerských států
   • Accra Agenda for Action (AAA) - lepší rozdělení pracovních sil mezi zeměmi
   • vyjednáváním se pověří majoritní donoři, státy omezí své působení v zemích, kde jsou minoritními donory
   • příjemci by měly být v kontaktu s co nejvíce mez. organizacemi najednou, by se umožnila lepší dělba práce
    • souboj UNDP a SB
    • One UN
 • hodnocení multilaterárních donorů
  • podle cílů Pařížské deklarace
  • MOPAN (2002)
   • Multilateral Organizations Performance Assesment Network
   • síť 10 like-minded donorských zemí
   • jde o vnímání, nikoliv o kompletní evaluaci
  • COMPAS (2006)
   • The Common Performance Assesment System
   • koalice 5 MDBs: AfDB, AsDB, ERBD, IADB
  • národní systémy hodnocení multilaterárních organizací
   • duplikace
   • řešení:
    • sebehodnocení
    • společné hodnocení
  • UN Delivering as One (2006)
   • One UN
   • princip One Leader, One Programme, One budget and maybe One Office
   • pilotní země od roku 2007

NGOs

 • nástup neziskovek v 80. letech, v důsledku skepticismu neoliberálů vůči státu -> omezování poskytování sociálních služeb státem
 • OXFAM, Care
  • vznik po 2. světové válce
  • začínali jako humanitární organizace
 • 2. geneace - zaměření na svépomoc
 • 3. generace - ovlivňování podmínek rozvoje
 • 4. generace - přenesení strategie 3. generace na globální úroveň
 • financování NGDOs
  • pravidelné sponzorství poskytuje organizacím nevázané zdroje - administrativní náklady
  • některé organizace odmítají ODA
 • výhody
  • menší byrokracie
  • můžou spíš přicházet s novými tématy (třeba mikropůjčky)
  • distribuce pomoci je spravedlivější?
  • menší byrokracie?
  • rychlejší adaptace na prostředí (práce přímo s komunitami)
  • schopnost pracovat v politicky citlivých oblastech (souvisí s gap-fillingem)
   • přes NGOs může stát podporovat opoziční hnutí v některé zemi

Instituce

 • Hlavní technická správa (HTS)
  • dodávky zbraní národně osvobozeneckým hnutím
 • Polytechna
  • "vývoz expertů"
 • Ministerstvo zahraničího obchodu
  • starší zbraně, školení
 • Univerzita 17. listopadu
  • první stipendia od r. 1956
 • Mezinárodní kryptokomunistické organizace
  • Mez. svaz studentstva
  • Světová odborová organizace
 • Federální ministerstvo zahraničního obchodu
  • Odbor pro koordinaci poskytování zahraniční rozvojové pomoci

Po roce 1990

 • nová témata
 • únava ze státní pomoci
 • vstup do OECD -> Zásady o poskytování zahraniční pomoci (1995)
  • nemělo sílu zákona
  • potvrzení pravomocí jednotlivých ministerstev
  • MZV mělo být koordinátorem pomoci (slabá pozice)
  • roztříštěnost pomoci (40 států)
 • 1997 - snížení pomoci o 50% v důsledku povodní na Moravě
  • problémy pro realizátory (ale nikdo projekt neodřekl)
 • NNO
  • nejprve zaměření na humanitární pomoc a lidská práva
  • rozvojovka vyrůstala na pomoci Jugoslávii
 • problémy do roku 2008
  • slabá pozice MZV
  • roztříštěnost organizační -> roztříštěnost sektorová -> roztříštěnost geografická
  • neefektivita a duplikace ve fázích projektového cyklu
  • malá viditelnost a politická podpora ZRS
 • Transformace systému české ZRS (podzim 2007)
  • zřízena rada pro ZRS (v ní budou zapojena ostatní ministerstva
  • předání implementace projektů pod ČRA
 • ZRS není velké téma
  • veřejné mínění se ZRS zabývá pouze v případě skandálů, velkých krizí
  • Rada pro ZRS (prostor pro střetávání ministerstev a dalších stakeholderů) PPZRS (Platforma podnikatelů pro českou rozvojovou spolupráci), AKČR (Asociace krajů ČR)
  • MZV (projektové strategické dokumenty, vykazování ODA za uplynulé roky)
  • ČRA
  • MZV zadává téma a místo (např. vzdělávání v Moldavsku), konkrétní projekt už připravuje realizátor, pravděpodobně neziskovka
  • 8 programových zemí (+ střednědobé cíle Irák a Afghánistán) + 4 projektové země (nejsou vytvářeny programy pomoci, jsou pouze zahajovány nové projekty)
 • bude: Moldavsko, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Mongolsko
 • předsednictví EU bylo hodnoceno z hlediska MZV jako úspěšné
 • cíle: snižování chudoby ve všech podobách, podpora demorkatické veřejné správy -> rozpor, který je řešen podporou přes NGOs v nedemokratických zemích
 • srovnání s ostatními donory
  • pozitiva: návaznost na dobré jméno ČSSR, zkušenosti s komunismem a přechodnem ke kapitalismu
  • problémy: zefektivnění systému dvojstranné ZRS ČR, nutnost reagovat na vývoj v dárcovské komunitě (např přístup k poskytování vzdělávacích stipendií), fragmentace pomoci, zkreslená pomoc (oddlužení, školné…), předpovídatelnost pomoci (roční financování projektů)
  • MZV
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License