Znali Mayové kompas ?

Všechny významné mayské stavby – od Chichén Itzá na severu Yukatánu k pahorkatému Palenque na jihu, od Copánu v Hondurasu k Teotihuacánu u Mexiko City jsou orientovány severojižním směrem, téměř nikdy však ne přesně. Samotná orientace staveb není překvapivá – své stavby orientovali severojižně například Egypťané. Dosahovali přitom přesnosti úhlových minut, a to vše díky pozorování hvězd a Slunce. Pyramidy a další významné stavby předkolumbovské střední Ameriky se však od severojižního směru často odchylují i o více než 10 stupňů. Čím to může být způsobeno?, ptali se archeologové, kteří věděli o výborné úrovni mayské astronomie.
Odpověď hledají dodnes. Celá situace je totiž dosti zásadně komplikována například tím, že jasně převládají odchylky východním směrem od dnešního severního geografického pólu a také tím, že se zdá, že stavby vzniklé v podobné době mají podobné odchylky – a to i v případě těch staveb, které jsou od sebe značně vzdáleny.
Proto začaly být hledány důvody takovéto orientace. Obranné ani meteorologické důvody, jak se zdá, nepřipadají vůbec v úvahu – zejména vzhledem k velmi různým polohám jednotlivých sídel. Orientace podle nějaké „polární hvězdy“, jako je třeba dnes Polárka, se také zdá být vzhledem k různým odchylkám vyloučena nehledě na to, že díky poloze Yukatánu v nízké zeměpisné šířce by se taková hvězda jevila jako nevýrazné světýlko nad obzorem. Další částečně úspěšnou hypotézou se stala hypotéza předpokládající směřování podle rovnodenností nebo slunovratů. Při této orientaci by východní odchylka činila 25°, což některé stavby vskutku splňují. Existují ovšem jiné, které touto cestou nevysvětlíme. Podobně mohli Mayové sledovat azimuty východů či západů Slunce, Měsíce, či planet. Ani tyto možnosti však nevysvětlují vše. Jedna z dalších možností byla inspirována orientací románských staveb – ty byly umístěny tak, že směřovaly od určeného bodu ke Slunci při jeho východu či západu. Na Yukatánu bychom se ale v tom případě měli setkávat nejen s odchylkami východními, ale i západními, které jsou ale ve skutečnosti velmi řídké. Dalším problémem jsou pak odchylky větší než jakékoliv azimuty východu či západu Slunce.

Se zajímavou hypotézou o orientaci staveb podle aktuálního magnetického pólu Země přišel poprvé v roce 1961 R.H.Fuson. Nemohl však podat důkaz, neboť neexistovala přesná data o pohybu magnetického pólu v minulosti. S jejich pozdějším zpřesňováním se vskutku zdá, že v období asi 400-800 n.l. byla z oblasti mexického zálivu pozorována ona východní odchylka. Tato data ovšem stále nejsou zcela spolehlivá, díky odlišnému průběhu křivky pohybu pólu pozorované z různých míst na zemi a také díky nejistotě v přepočtu mayského na naše datování může docházet k chybám v určení odchylky v řádu až několika stupňů. Díky těmto zpřesňujícím se měřením se nyní zdá, že existuje určitý vztah mezi dobou výstavby stavby a aktuální polohou magnetického pólu. K potvrzení nebo vyvrácení této hypotézy bude ale ještě třeba dalších měření.

Pokud by ovšem byly stavby takto orientovány, musel by zde existovat nějaký kompas a motivace k jeho použití. Podíváme – li se na jiné civilizace v tomto období, zjistíme, že v této době už kompas bezpečně znali např. Číňané. Ti ho používali ke „správné orientaci staveb“ již před 1500 lety, tedy v době rozkvětu Mayské civilizace. Tehdejší kompas byl vlastně jednoduchá hladká deska, na které spočívalo stéblo magnetovce. V této souvislosti vyvolala ve světě pozornost zpráva o takzvaném „Olméckém kompasu“, což je ulomený kousek tyčinky s polokruhovou drážkou, která byla vyrobena z hematitu. Její stáří bylo odhadnuto na 3400, do doby rozkvětu olmécké civilizace, která je považována za nejstarší na území dnešního Mexika. Tato tyčinka je vyrobena s velkou přesností, což svádí k domněnce o strojovém zpracování. Pokud tedy znali kompas Olmékové, je velmi pravděpodobné, že tomu tak bylo i u Mayů. Problém s orientací staveb se tak zdá být částečně vyřešen. Více napoví až další výpočty a poznatky.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License