Brno chrání přírodu 2007

Seminář Brno chrání přírodu proběhl v sobotu 10.11.2007. Rozhodl jsem si sem přepsat poznámky, protože některé byly vskutku užitečné.

EKO-KOM (přednášela Jana Krčmářová)

 • nezisková akciová společnost
 • stanoveny cíle pro využití a recyklaci odpadu do roku 2012
 • příjmy pocházejí od společností, které produkují obaly (přes 22 000)
 • smluvní vztahy s obcemi a svozovými firmami a zpracovateli - působí tak jako "lepidlo" celého systému odpadového hospodářství
 • EKO-KOM poskytuje informační jinou podporu obcím, které se starají o nakládání odpadem (v okamžiku odložení na příslušné místo se obec stává majitelem komunálního odpadu)
 • obce za separovaný odpad dostávají fixní částku + bonusy
 • v některých krajích republiky fungují pilotní projekty (např. v Jihomoravském ne). RNDr. Krčmářová se domnívá, že nízké množství vytříděného odpadu v některých krajích (např. Jihomoravském) může být důsledkem neuzavřené smlouvy.
 • vyšší finanční podpora materiálového využití (oproti spalování)

Odpadové hospodářství města Brna (Ing. Vaněček a Mgr. Ander)

 • dnešní problémy jsou dán historickým vývojem (pozdním vznikem odpadové legislativy). Proto je v některých částech města nedostatek míst pro sběrné nádoby, atd.
 • kompetence v odpadovém hospodářství rozděleny podle městských částí
 • SAKO čeká rekonstrukce spalovny, která přinese vyčištění vypouštěných splodin.
 • zvažuje se sběr ne-PET plastů a kartónů od nápojů (Tetra PAK, apod.) - záleží na výstavbě nové dotřiďovací linky
 • stálý růst objemu odpadu na obyvatele - v roce 2006 267 kg na obyvatele (že by to bylo přílivem studentů do Brna, kteří tu samozřejmě nemají trvalé bydliště a za odložený odpad tudíž nic neplatí?).
 • existuje mobilní sběr nebezpečného odpadu
 • podzemní sběrné nádoby - náročné na výstavbu, ale poskytují velmi čistý vytříděný odpad a jsou využívány nad očekávání magistrátu (nutnost častějšího vyvážení. V Brně zatím 2 - na Moraváku a Obilním trhu, letos přibyde ještě na Maliňáku.
 • 46 sběrných středisek odpadu (téměř všechna zapojena do systému zpětného odběru elektroodpadu. Město Brno má smpluvy se všemi příslušnými kolektivními systémy (Elektrowin, Asekol, Ekolamp.
 • svoz odpadu - ze 60% SAKO, 40% subdodavatelé (ASA, Van Gansenwinkel)
 • inovace ve svozu - využívání GPS
 • Ander řekl, že třídění je celkem dobré, roblém je ale zatím s využitím
 • stále přibývají sběrné nádoby - především na PET
 • největším problém je lokalizace nových nádob - problematická spolupráce s některými městskými částmi
 • předcházení vzniku odpadu
  • spojeno s představou kompostování (domácí a komunitní - brněnská kompostárna ještě letos)
  • projekt na omezování nevyžádané reklamy
   • myšlenka úspory pro občany a inzerenty (vytvoření registru lidí, kteří letáky chtějí)
 • "zelený magistrát" - energetické úspory, třídění, využívání tříděného materiálu

Pohled MŽP (Mgr. Škarda)

 • Státní politika životního prostředí - zájem o biologicky rozložitelný odpad
 • budování regionálních integrovaných systémů
 • konsolidace s právem EU
 • čistota třídených materiálů je problémem obzvláště v okolí velkých obchodních center

Sklo (Ing. Berka)

 • 100% recyklovatelnost
 • nejvyšší recyklovatelnost u zeleného skla
 • nedostatek bílých střepů - nutnost důsledného třídění skla dle barev - v Brně je to dobré (1:1)
 • dotříďování barev (Ostrava)
 • motivace bonusovým systémem EKO-KOMU a REMAT GLASS
 • 2 frakce
  • 15-60 mm - třídiče, odstraňují příměsi
  • <15 mm - mletí na skleněný písek

Systém FLEXIBUILD (ing. Forman)

 • posun od dodávek alternativních stavebních materiálů k vývoji vlastních typů bydlení
 • zkušenosti z Maďarska
 • materiál vyráběný z kartonů

Bioplasty

 • materiál z Nizozemska
 • kelímek z bioplastu se rozkládá asi 90 dnů
 • výroba z obilovin

Bioodpad - inspirace z Děčína

 • kompotace - výroba bioplynu
 • důležitý je osobní kontakt slidmi, kteří mají třídit bioodpad
 • zkušenosti
  • besedy jsou ztrátou času
  • osobní kontakt
  • přímá návaznost jednotlivých kroků
  • úspěšná kampaň v regionálním tisku
  • systém žlutých a červených karet

Pohled Hnutí Duha

 • oproti západní Evropě stále dost zaostáváme (rozdíl v desítkách procent, co se týče znovuvyužití odpadu)
 • snaží se poskytovat informace, podporovat výměnu zkušeností mezi obcemi.
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License